Условия за ползване

  

 

Общи правила и условия

Общи правила и услови за ползване и пазаруване от VAUCHER.BG


 

 

Определения
Vaucher.bg или Сайт: интернет ресурс, намиращ се на Интернет адрес (домейн) http://www.vaucher.bg, администриран от Оператора

Оператор: ЕС ЕФ Груп ЕООД, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр.Своге, ул. „Джиджовска” 1, ЕИК: 203025530 Лицензиран туристически агент с лиценз № РК-01-7287

Партньор: физическо или юридическо лице, което предоставя стока/услуга в промоционалната оферта, промотирана на Сайта.

Потребител/Потребител на Сайта: регистриран посетител (потребител) на Сайта.

Услуга/Стока: конкретна услуга/стока, предоставяна от даден Партньор, която се промотира на Сайта с цел сключване на Сделка между Потребители и Партньори.

Оферта: публикувано в Сайта предложение на Партьор за закупуване от страна на Потребителите на определена Стока/Услуга при определените в нея условия.

Сделка/ Договор за продажба/ Продажба: сключен посредством Сайта договор между конкретни Партньор и Потребител за закупуване на Ваучер, издаден от Оператора от името на Партньора и предоставящ възможността да се получи при определени условия предплатена Стока/Услуга.

Ваучер: електронен документ, доказващ правото на Потребител да получи дадена предплатена Сделка. Съдържа кратка информация за Сделката и данни за страните по нея.


Общи разпоредби
Настоящите Общи правила и условия уреждат взаимоотношенията между Оператора от една страна и посетителите и потребители на Сайта.

Тези условия обвързват всички потребители, независимо от това, дали същите имат профил в Сайта. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на Сайта (с изключение на линка към настоящите Общи условия) потребителят/посетителят декларира, че е запознат и се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия. С приемането на общите условия, Потребителят гарантира, че има правото, пълномощията и дееспособността да приема и да бъде обвързан с тези условия.


Регистрация на потребители
Сайтът предлага на посетителите да разглеждат частично съдържанието му без да е необходима регистрация. Регистрацията е доброволна. За да получи посетител правото на цялостен достъп с потребителски права както и да извършвате валидни Сделки, е необходимо той да се регистрира и така да стане Потребител на Сайта с валиден клиентски профил. При регистрацията трябва да въведете мейл-адреса, който ще се използва за легитимация, както и Вашето име и фамилия. Необходимо е да изберете и парола. Телефон за връзка е необходим единствено при закупуване на Оферта (Сделка) за обратна връзка при необходимост. Адрес за кореспонденция е необходим, единствено когато Партньор или Външна Система за Разплащане го изисква (ВСР).

При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си. В случай че Потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, Операторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.

Всеки от Потребителите има право да се регистрира само веднъж.


Лични данни
Личните данни, които Операторът получава при регистрацията са: Име, Фамилия, Електронна поща, телефон, както и адрес за кореспонденция (ако се изисква от ВСР или Партньор). Тези данни ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки,и връзка с потребителите, в случай на възникнала нова информация, свързана с Оферти.

Операторът декларира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни от Оператора под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. С попълването на посочените по-горе лични данни Потребителят дава изричното си съгласие за събиране, обработване, съхранение и прехвърляне на тези данни от Оператора или от трето лице само в съответствие с действащото законодателство.

За всеки регистриран Потребител се създава клиентски профил, съдържащ въведените лични данни и информация за дейността на съответния Потребител във връзка с ползването на услугите по закупуване на предлаганите Оферти и Ваучери.

На посетителите на Сайта се дава възможност, при желание от тяхна страна, да попълнят уеб форма с единствено поле електронен адрес с оглед включването им в списък на потребителите, абонирани за ежедневно получаване на информация за промотираните на Сайта Сделки и техните условия. Регистрацията е анонимна – ограничена единствено до предоставения мейл-адрес.

Оферта
Операторът промотира на Сайта Оферти, представляващи предложения на Партньори, предмет на потенциална Сделка. Тя включва определена отстъпка от цената на дадена стока/услуга, която Потребителите на Сайта могат да получат при определени условия.

Предмет на Сделката е винаги точно определена Оферта заедно с нейните условия за ползване. Всички цени на Сайта са в български лева с включен ДДС. При липса на друго указание ще се счита, че цените са за единично количество.

Всяка Сделка е обвързана с определен срок за заплащането й от максимално 5 работни дни, в рамките на който Потребителите ще имат възможност да я закупят, извършвайки сполучливо плащане по нея. С изтичането на срока за плащане Сделката става невалидна.

Закупените Ваучери ще могат да се представят на Партньорите за получаване на предплатените Стоки/Услуги при конкретните условия и срокове, посочени в съответната Сделка/Ваучер. Всички условия на Сделката са обвързващи за Клиентите, като при закупуването на съответните Ваучери те се съгласяват с тях и се задължават да ги изпълняват добросъвестно.

Сключване на Сделка
Сайтът предлага на посетителите да разглеждат и (след регистрация) да закупуват ваучери на промоционална цена за продуктите и услугите, промотирани на самия сайт. За да получите правото да извършвате валидни заявки за закупуване на Ваучери във Сайта, е необходимо да се регистрирате/логнете. Сключването на Сделка става след като сте се регистрирали, избрали конкретната Оферта, която искате да закупите, и финализирате процеса (поръчката) с въвеждане на необходимата информация и визуализирането на закупената Оферта в профила Ви. За да можете да получите Ваучер по сключената Сделка, е необходимо да я заплатите предварително.

Плащане
Плащане чрез Външна Система за Разплащане („ВСР”):

При избиране на предлаган на Сайта метод за плащане и след приключване на поръчката в Сайта (и в Профила) ще се визуализира бутон за извършване на плащането през ВСР. След натискането на този бутон ще бъдете прехвърлени към интернет страницата на тази ВСР, за да финализирате транзакцията. Трябва да имате регистрация в съответната ВСР. Операторът НЕ РАЗПОЛАГА С и НЕ СЪХРАНЯВА каквато и да е информация за картодържателя, номерата на неговите банковите карти и CVV2/CVC2 данни. Те се обработват в системата на съответната ВСР. След успешно плащане във Вашата поръчка ще се визуализира промяна на статуса на Сделката в «платена».

Плащане по банков път:

Заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната от Ваучер ЕООД банкова сметка в Банка ПРОКРЕДИТБАНК, IBAN BG85PRCB92301031996511, BIC PRCBBGSF. Обработката на вашата поръчка започва след заверяване на нашата сметка със сумата на поръчката, съответно във Вашата поръчка ще се визуализира промяна на статуса на Сделката в «платена».

Издаване и ползване на Ваучер
След успешно плащане по поръчаната от Потребителя Сделка Сайтът автоматично генерира Ваучер, който се изпраща на посочения от Потребителя при регистрацията валиден мейл-адрес в рамките на няколко часа; екземпляр от Ваучера е на разположение за „даунлоуд” и в Клиентския профил на Потребителя, извършил поръчката на Сделката. Сайтът не изпраща Ваучери по пощата, куриер и пр. Ваучерите не са поименни, а на приносител. Партньорите и Операторът не носят отговорност, в случай че трето лице – приносител на Ваучера упражни правата по него без знанието или против волята на закупилия го Потребител.

Всеки Ваучер съдържа уникален код, чрез който се идентифицирате пред конкретния Партньор. Моля разпечатайте своя Ваучер и пазете уникалния си код, чрез него Партньорът прави справка за валидността на Ваучера като заедно с това го „перфорира” и прави така Ваучера негоден за повторна употреба.

Ваучерите ще могат да се използват в определения в Сделката срок. След изтичане на Валидността на Ваучера потребителите, закупили Ваучер, губят възможността да упражнят правата по тях без да имат правото да получат обратно предплатената цена.

Номиналната стойност на Ваучерите няма да може да се осребрява или възстановява, нито ще може да се получава ресто срещу неполучени Стоки/Услуги в пълен размер. Срещу Ваучерите ще могат да се получават единствено конкретно промотираните Стоки/Услуги – за други Стоки/Услуги Клиентите ще заплащат отделно при пряко договаряне със съответния Партньор.

Ограничения отговорността на Оператора
Операторът предоставя на Сайта възможност за промотиране на оферти на Партньори, с които Операторът има споразумение за това. Операторът не дължи предоставянето на услугите/стоките, съдържащи се в закупените от Сайта Ваучери.

При покупка на Ваучер от Сайта Потребителят сключва Сделка с Партньора, предоставил съответната Оферта, и декларира, че на основание чл. 53, ал. 1 от ЗЗП дава изричното си и безусловно съгласие услугата/стоката, която закупува чрез сайта, да бъде авансово заплатена. Операторът не се явява страна по договора за покупко-продажба, а е само и единствено оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ЗЗП. Поради това всички искове и претенции, произтичащи от Закона за защита на потребителите и останалото законодателство на Република България, следва да бъдат отправяни директно към съответната страна по сделката: към Партньора съответно към Потребителя. Всеки Потребител декларира съгласието си, че за закупените от него Оферти чрез Сайта са му гарантирани правата по чл. 50, 52, 54, 55 и 58 от ЗЗП единствено, при положения че същите са посочени от конкретния Партньор в условията на Офертата.

Операторът се грижи старателно за изготвянето и подържането на Сайта, въпреки това не може да гарантира непрекъснат достъп до него, както и че информацията винаги ще бъде напълно актуална и без грешки. Операторът не поема гаранции за точност на информацията на сайта и не поема никаква отговорност за загуби, вреди или щети, възникнали в резултат на: (а) проблеми с достъпа до Сайта; (б) неточности в съдържанието му; (в) използването на информация и материали от сайта.

Операторът не отговаря за информацията, която може да стане достъпна за Потребителя чрез кликване върху публикувани на Сайта хипервръзки.

Авторско право
Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на Оператора и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

Приложимо право
Приложимото право при уреждане на взаимоотношенията Потребител, Партньор и Оператор е Българското. Всички спорове, свързани с услугите, предоставени от Оператора посредством Сайта, следва да се разрешават от съответните компетентни български съдилища.

Допълнителни разпоредби
Ако някое от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на влязло в сила съдебно решение или по силата на промени в законовата уредба, това не води до невалидност на останалата част от Общите условия, които остават в сила.

Операторът си запазва правото да променя тези Общи условия по всяко време чрез публикуване на промените на Сайта, с което те влизат в сила.

Потребителите на Сайта декларират, че са наясно, че Операторът не носи отговорност за пропуснати ползи, загуби или щети от всякакъв вид, възникнали във връзка със сключените от тях Сделки.

Настоящите Общи условия са в сила от 09.02.2015 г.